BRF Porfyren
 
Att bo i bostadsrätt Ordlista Ordningsregler
Hem Stadgar Årsredovisning Medlems information Energideklaration

Att bo i bostadsrätt

Bostadsrättsföreningens medlemmar äger tillsammans föreningens tillgångar. Alla har ansvar för sin lägenhet men också för fastigheten som sådan, hus och utemiljö. Som medlem i föreningen har man insyn i föreningens ekonomi och förvaltning av den gemensamma egendomen.
En bostadsrättsförening har inget vinstsyfte utan drivs till självkostnad. Föreningens kostnader och utgifter delas av föreningsmedlemmarna och betalas som boendekostnad. Möjligheten att kunna påverka regler för boendet och sin bostandard genom att vara aktiv på medlemsmöten är den största tillgången med föreningsformen. Genom föreningens styrelse kan man som medlem begära att en viss fråga diskuteras på ett styrelsemöte. Man kan även skriva en motion som tas upp till behandling vid årsmöte. Det är både en rättighet och en skyldighet att vara aktiv i föreningen men man behöver inte sitta med i styrelsen för att kunna påverka. Att ha funderingar om bra boende och ha förslag kring detta innebär ju även det att vara aktiv. Huvudregler för föreningen, medlemskap och medlemsansvar är lag- och stadgebundna. Bostadsrättslag, föreningens stadgar och medlemsmötesbeslut är vad en medlem i föreningen förbinder sig att följa.
Man kan sälja lägenheten när man vill och styrelsen får inte ha några synpunkter på priset. Däremot ska styrelsen godkänna köparen som medlem i bostadsrättsföreningen.
I vissa fall kan en bostadsrättsförening enligt bostadsrättslagen och föreningsstadgarna säga upp en medlem.
Detta kan ske om:

 

  • Bostadsrättsinehavaren inte betalar insatsen inom två veckor efter uppmaning,
  • Bostadsrättsinehavaren dröjer med att betala månadsavgiften mer än två dagar efter förfallodagen. Bostadsrättsinehavaren kan återvinna bostadsrätten genom att betala inom 12 dagar,
  • Bostadsrättinehavaren hyr ut lägenheten i andra hand utan tillstånd,
  • Lägenheten används till annat än bostad.
  • Bostadsrättsinehavaren genom vårdslöshet har in ohyra,
  • Lägenheten vanvårdas,
  • Bostadsrättsinehavaren inte lämnar tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det, exempelvis om en repration behöver utföras,
  • Lägenheten används för brottslig verksamhet

 

 


I de flesta fall har bostadsrättshavaren möjlighet att rätta till det som blivit fel.
Mer om föreningens regler finns att läsa i Stadgar för Bostadsrättsföreningen Porfyren i Uppsala.

EL,värme och vatten är föreningens drygaste driftkostnad.

Du kan hjälpa till att hålla kostnaderna nere.

 


Stämma


En gång om året håller föreningen ordinarie föreningsstämma. Du är då med och beslutar om kostnader och service i din boendemiljö. Då är du även med och väljer styrelse och revisorer bland medlemmarna. Har du intresse av att arbeta i bostadsrättsföreningen kan du bli invald i styrelsen. Styrelsen sköter sedan det löpande arbetet inom föreningen och ansvarar för den tekniska driften samt den ekonomiska förvaltningen. Som medlem kan du under året lämna in förslag och motioner till årstämman.
Motioner skall, för att kunna tas upp vid kommande årsstämma, vara inlämnade senast 3 vekor innan stämman.